Köşe Yazıları \ Davetçi, müslüman olmalıdır, Allah’a teslim olmalıdır.

Davetçi, müslüman olmalıdır, Allah’a teslim olmalıdır.

“Allah’a davet eden, salih amel işleyen ve: “Ben gerçekten Müslümanlar-danım” diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?”
(Fussılet 33)


Allah’a davet eden, salih amel işleyen ve: Ben gerçekten Müslümanlardanım, ben Allah’a teslim olanlardanım,” diyerek bu imanını, bu teslimiyetini açığa vuran, kimliğini dışa taşımasını, taşırmasını beceren kimseden daha doğru sözlü kim olabilir diyor Rabbimiz. Yani Allah kulundan imanını dışa yansıtarak Allah kullarını kendi imanına, kendi yoluna, kendi teslimiyetine çağırma-sını istiyor. Allah’a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır? Yeryüzünde en güzel söz, in-sanları Allah yoluna davet eden kişinin sözüdür. Kendisi Allah’a Allah’ın istediği biçimde inanan ve insanları inandığı Allah’a imana çağıran, insanları kendisinin kulluk yaptığı Allah’a kulluğa ça-ğıran insandan daha güzel sözlü kim vardır? Evet, davetlerin en güzeli, Allah adına Allah’a yapı-lan davettir. 
 
Ayetten anlıyoruz ki, Allah’a yapılan davet kuru bir laftan ibaret olmamalıdır. Davetçinin, davet ettiği şeye bizzat kendisinin iman etmesi gerekmektedir. Yani davetinin kendi hayatında eserinin görülmesi gerekmektedir. İnsanları çağırdığı şeyi bizzat kendisinin yaşaması ve salih a-mel sahibi olması gerekmektedir. Davet ettiği şeyle kendi hayatı ayrı ayrı vadilerde olmamalıdır. Davet ettiği şeye kendi hayatı bizzat şahit olmalıdır. Bir de bu davetini sadece Allah rızası için yapmalıdır. Birilerine rağmen, birilerine binaen değil, sadece Allah’a rağmen yapmalıdır. O za-man muhataplarının onu dinlememeleri, karşısındakilerin kendisini alaya almaları onu hiç ırgala-mayacaktır. Muhataplarının tavırlarından etkilenerek davetini bırakması, bıkıp usanması kesinlik-le söz konusu olmayacaktır. Çünkü o bu işi Allah için yapmaktadır ve Allah her zaman için onun bu katlandıklarını görmektedir, ona her zaman için lâyıktır Allah. 
 

Davetçi, müslüman olmalıdır. Allah’a teslim olmalıdır. İradesini Allaha teslim etmeli ve yaptıklarını sadece O’nun hatırına yapmalıdır. Bir de muhataplarının zihinlerinde herhangi bir kuşkuya mahal bırakmamak için de: Ben müslümanım! Benim adım, benim kimliğim müslü-mandır! Ben sizi sadece Allah’a çağırıyorum! Bunun dışında herhangi bir şeye çağırmaktan ona sığınırım,” demelidir. Ben sizi benim partime üye olmaya, benim vakfıma abone olmaya, bizim dergaha filan çağrmıyorum. Ben sizi sadece Allah’a kulluğu ve onun kitabına çağırıyorum deme-mizi istiyor. Bir de benim adım Müslümandır, ben kendime bu ismin dışında filancı, falancı diye başka isimleri asla layık görmüyorum. Bana Müslüman ismi yeter. Ben bunun dışında başka hiç bir isimde izzet ve şeref görmüyorum dememizi istiyor Rabbimiz.

 
Evet insanlara güzel söz söyleyin denmiş, sadece mü’minlere değil. Tüm insanlara güzel söz söylemek zorundayız. İnsanları cennete götürücü söz söylemek zorundayız. Öyleyse kişinin elinden ve dilinden sadır olan şeyler insanları dâru’s-selâma, saâdet yurduna götürüyorsa, ko-nuştuğu ve yaptığı şeyler müslümanları dâru’s-selâma, yani cennete götürüyorsa işte bu mü'min en hayırlı mü'mindir. Yoksa insanların dünyadaki saâdetlerini sağlamak değildir sadece burada anlatılan. 
 
Yine Allah’ın Resulü buyurur: “Tayyib bir söz de sadakadır.” Kelime-i Tayyib de sa-dakadır. Allah’ı zikretmek tayyib sözdür. Hak söz söylemek, vahyin sözcülüğünü yapmak tayyib sözdür. İyiliği emredip kötülükten men etmek tayyib sözdür. Toplumun ihtiyaç sahipleri lehine idareciler nezdinde meşru iltimaslarda bulunmak tayyib sözdür. İhtiyacı olan müslümanlara onla-rın ihtiyaçları istikâmetinde nasihat etmek, yol göstermek tayyib sözdür. İnsanlara kitap ve sün-neti duyurmak, doğruyu göstermek, cennet yolunu tarif etmek tayyib sözdür. İnsanları sevindir-mek, müjdelemek, korkutmak, kalplerini tevhid ettirmek, aralarını bulmak tayyib sözdür. Hasılı ki-şinin dilini vahyin, Allah ve Resulünün sözcülüğünde kullanması tayyib sözdür. Unutmayalım ki güzel söz insanların hoşuna giden söz demek değildir. Allah’ın hoşuna giden söz güzeldir. Hani Allah’ın Resulü bir hadislerinde bunu şöyle anlatıyordu:
 “Gerçek müslüman Müslümanla-rın elinden ve dilinden salim olduğu, selamette kaldığı kimsedir." (Müslim, Kitabu’l İman 41)
 
Evet Allah’a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır? Yeryüzünde en güzel söz insanları Allah yoluna davet eden kişinin sözüdür. Kendisi Allah’a Allah’ın istediği biçimde inanan ve insanları inandığı Allah’a imana çağıran, insanları kendisinin kulluk yaptığı Allah’a kulluğa çağıran insandan daha güzel sözlü kim vardır? Evet davetlerin en güzeli Allah adına Allah’a yapılan davettir.  
 
Ali KüçükPaylaş

Ziyaretçi Defteri

    Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için ziyaretçi defterini kullanabilirsiniz.

  • Deftere Yaz / Oku